I. DEFINIȚII LEGALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In sensul Regulamentului UE 679/2016 privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare, ”Regulamentul UE 679/2016” sau ”Regulamentul”), indicăm următoarele definiții:
1. Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată).
2. Persoana vizată – este acea persoana fizică identificată sau identificabilă, adică o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
3. Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
4. Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Regulamentul (UE) 2016/679 pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal.
Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de garanţii specifice pentru a proteja cât mai eficient viaţa privată a minorilor, în special în mediul on-line.
Regulamentul (UE) 2016/679 consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricţionarea prelucrării.

II. DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL SOCIETATII NOASTRE
Pentru a avea o evidenţă completă și exactă a prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate și pentru a răspunde noilor exigenţe, trebuie identificate, în prealabil, cu precizie:
– diferitele prelucrări de date cu caracter personal;
– categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
– scopurile urmărite prin operaţiunile de prelucrare a datelor;
– persoanele care prelucrează aceste date.
Evidenţa păstrată de operator va cuprinde:
(a) numele și datele de contact ale operatorului ;
(b) scopurile prelucrării;
(c) o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
(d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
(e) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective și, în cazul transferurilor menţionate la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, documentaţia care dovedește existenţa unor garanţii adecvate;
(f) acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
(g) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menţionate la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

DESPRE CONFIDENTIALITATEA DATELOR FURNIZATE
Pentru transmiterea de mesaje si a cererilor de oferta online este necesar sa ne furnizati datele dvs corecte de contact pentru a va putea raspunde si pentru a stabili ulterior o relatie posibil contractuala.
Este necesar in momentul cand ne transmiteti un mesaj sau o cerere de oferta online sa ne comunicati obligatoriu numele si prenumele si adresa de email atasate formularului online. Oferirea acestor informatii echivaleaza cu acordul dumneavoastra pentru prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal, numai in scopurile declarate pe acest site.
De asemenea, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează având ca temei consimțămantul (acordul) persoanei vizate, aceasta are dreptul de a își retrage consimtământul acordat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului la prelucrare, acordat anterior retragerii acestuia.
Ne angajăm să protejăm fără compromisuri orice fel de date personale pe care le primim de la d-voastră, dar în același timp să ne îndeplinim atribuţiile stabilite de lege (obligații legale), dar si interesele legitime și obligațiile noastre ca urmare a derulării raporturilor comerciale/contractuale în condiții care respectă Regulamentul general privind protecția datelor și după ce au fost luate toate măsurile necesare pentru protecția informațiilor în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.
Vom avea și vom stoca informațiile d-voastră numai atâta timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri identificate, cu excepția cazului în care noi suntem obligați prin lege sau de catre d-voastră să acționăm diferit, inclusiv să le ștergem.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
a) Dreptul de acces al persoanei vizate.
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.
b) Dreptul la rectificare.
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
c) Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia
de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care angajatorul nu este obligat prin lege sa pastreze datele pe o perioada de timp.
d) Dreptul la restricţionarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului sau persoanei vizate să verifice exactitatea datelor.
e) Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare aprelucrării efectuate, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate, conform legii. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.
f) Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal in cazul in care prelucrarea se bazează pe consimţământ si prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
f) Dreptul la opoziţie
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate desituaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc,inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
g) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu exceptia cazului in care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date sau este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

SC METAL FITNESS SRL poate efectua orice modificari ale acestor POLITICI DE CONFIDENTIALITATE, dar si ale site-ului sau, si totodata in orice moment sau la orice interval de timp, poate sa intrerupa, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, serviciile puse la dispozitie prin intermediul acestui site fara a fi necesara notificarea prealabila a utilizatorilor.

Datele de contact ale operatorului.
SC METAL FITNESS SRL
•Sediu social: Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud
•Email: office@metalfitness.ro
•Tel:0263234871
•Fax: 0263234871
•Reg. Com: J06/752/2011
•Cod fiscal: RO29503205
•Capital social subscris și vărsat: 483470 lei